INTEGRITETSPOLICY JAKTKLUBBEN

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svenska Jaktklubbent AB, (nedan kallat Jaktklubben) Dalbergavägen 24, 429 31 kullavik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Jaktklubbens verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du registrerar dig hos oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress, personnummer och adress. Vi kommer även att behandla ditt användarnamn och ditt lösenord.

Vi behandlar även din legitimation och ditt jägarexamensbevis för att säkerställa att du har en giltig jägarexamen.

Vi behandlar ditt personnummer för att säkerställa varje jägares identitet kopplat till sin jägarexamen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har du inte möjlighet att vara medlem i Jaktklubben.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Jaktklubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Jaktklubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter, kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

Jaktklubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid

  • Administration av ditt medlemskap
  • Administration av betalning av medlemsavgiften
  •  Utskick av inbjudningar till events och aktiviteter
  • Utskick av erbjudanden från Jaktklubben och våra samarbetspartners

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje man eller tredje land utanför EU/EES. Vi delar dock dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden såsom t.ex. våra IT-leverantörer.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Jaktklubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Jaktklubbens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Administrera ditt medlemskapFullgöra avtal
Administrera betalning av medlemsavgiftenFullgöra avtal
Inbjudan till events och aktiviteterFullgöra avtal
Skicka erbjudanden från Jaktklubben och våra samarbetspartnersFullgöra avtal

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Som utgångspunkt sparar vi dina personuppgifter under den tid som du är medlem i Jaktklubben. Jaktklubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Du har rätt att när som helst gå ur Jaktklubben och vi raderar då dina personuppgifter..

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Jaktklubben har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende jaktklubbens behandling av dina personuppgifter. Jaktklubben ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling samt information vår behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss på jaktklubben.com för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.